OHSAS 18001

Najnovšie správy

Certifikácia Systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci – OHSAS 18001:2007

Rozhodujúce kompetencie organizácie sú vymedzené schopnosťami spolupracovníkov. Zachovanie a rozvíjanie týchto schopností je jednou zo základných podmienok úspešnosti.

Prečo aplikujeme Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci?
V prospech zavedenia systému je skutočnosť, že podľa očakávania, podobne ako tomu je už vo viacerých vyspelých krajinách, aj na Slovensku sa zavedie nový typ úrazového poistenia, v ktorom tie podniky, ktoré svojou organizáciou činnosti zavedeným systémom a adekvátnou praxou vedia dokázať, že v tejto oblasti spravia všetky očakávané racionálne opatrenia pre bezpečnosť a ochranu zdravia, budú platiť podstatne nižšie príspevky úrazového poistenia. Systém je jedným z účinných nástrojov prevencie.

Ako zrealizujeme Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci?
Manažment na základe poznania skutočností v oblasti bezpečnosti a zdravia zadefinuje ciele, smernice organizácie (jej politiku), upraví činnosť, vytýči a zrealizuje potrebné konkrétne programy. Posudzujúc vhodnosť a účinnosť fungujúceho systému v daných časových intervaloch, vykonajúc potrebné korekcie, je nutné systém plynulo rozvíjať.

Prednosti certifikácie systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
Certifikát vydaný na základe nezávislého odborného posúdenia firmou CERTOP potvrdzuje, že organizácia:
• vyhovuje domácim a príslušným medzinárodným normám,
• vykonáva svoju činnosť tak, aby minimalizovala stavy ohrozenia na pracovisku,
• angažuje sa za plnenie legislatívnych požiadaviek,
• pravidelne – zapojením príslušných spolupracovníkov – z hľadiska systému posudzuje a rozvíja účinnosť opatrení spoločnosti na úseku zdravia a bezpečnosti.

Certifikovaný systém:
• vylepšuje konkurencieschopnosť organizácie, kladne ovplyvnuje jej vnímanie a dobré meno,
• pomáha predchádzať úrazom, chorobám z povolania,
• vylepšuje vzťahy v kruhu obchodných partnerov, s úradmi, ako aj medzi spolupracovníkmi organizácie,
• zvyšuje efektívnosť a úspešnosť práce,
• je dôkazom vhodnej starostlivosti organizácie o ochranu zdravia, o bezpečnosť pri práci,
• dáva spoľahlivé zázemie pre úspešné zvládnutie úradných kontrol.