HACCP

Najnovšie správy

Systém HACCP

Hazard Analysis and Critical Control Points, ciže – Analýza nebezpečenstiev a kritické kontrolné body (v ďalšom HACCP), je systém potravinovej bezpečnosti, ktorý spočíva na siedmich medzinárodne uznaných zadefinovaných princípoch. Tieto princípy stanovila v roku 1993 Komisia Codex Alimentarius pre vypracovanie a aplikáciu systému HACCP. Slovenská republika bola schválená za riadneho člena Codex Alimentarius Commission (CAC) v roku 1994.

Princípy systému:
• Vykonávanie analýzy rizík
• Zadefinovanie Kritických kontrolných bodov (CCP)
• Určenie kritických hraničných hodnôt
• Vytvorenie dozorného systému regulácie CCP
• Zadefinovanie nápravnej činnosti pre prípad, keď dohľad signalizuje, že niektoré CCP nie je regulované
• Zistenie postupov na preukázanie skutočnosti, že systém HACCP efektívne funguje
• Vytvorenie takej dokumentácie, ktorá obsahuje všetky postupy a evidenciu k týmto princípom a k ich aplikácii.

Minimálne požiadavky vo vzťahu k potravinám:
• ochrana spotrebiteľa pred poškodzovaním zdravia,
• ochrana spotrebiteľa proti podvodom,
Systém HACCP slúži na zabezpečenie a vylepšovanie bezpečnosti potravín a ako taký v zásade eliminuje všetky reálne posúdené nebezpečenstvá, ktoré môžu poškodiť spotrebiteľa.
Všetky subjekty zaoberajúce sa výrobou potravín, obchodovaním s nimi, reštauračnými službami a verejným stravovaním musia identifikovať všetky tie kroky svojej činnosti, ktoré môžu znamenať pre spotrebiteľa nebezpečenstvo z hľadiska potravinovej bezpečnosti a musia zabezpečiť to, aby:
• vypracovali vhodné postupy v oblasti bezpečnosti potravín,
• tieto neustále, pravidelne používali,
• preverovali, neustále rozvíjali svoju činnosť s prihliadnutím na skúsenosti, nové poznatky a predpisy.

Komu odporúčame certifikáciu systému HACCP?
Priamym účastníkom potravinárskeho reťazca: výrobcom krmív, poľnohospodárskym producentom, výrobcom a obchodníkom s potravinami, reštauračným jednotkám a organizáciám zaoberajúcim sa uskladňovaním, prepravou a rozvozom potravín. Nepriamym účastníkom potravinárskeho reťazca: napríklad výrobcom potravinárskych strojov a zariadení, výrobcom baliacich materiálov pre potravinársky priemysel.

Čo potvrdzuje certifikačný proces vykonaný firmou Certop?
Certop ako medzinárodne uznávaný certifikačný orgán zabezpečí pre certifikáciu a potvrdenie vhodnosti Vášho systému HACCP najvhodnejšieho odborníka, ktorý pravidelne (ročne) starostlivo sleduje a potvrdzuje fungovanie systému a zhodu, podľa ktorej Vaša organizácia:
• je schopná vyrábať bezpečné potraviny
• s vyrobenými potravinami bezpečne zaobchádza
• angažuje sa pre potravinovú bezpečnosť
• spĺňa národné a medzinárodné normy.

Prednosti certifikovaného Systému HACCP
Dokumentovane posúdený systém bezpečnosti potravín:
• je potvrdením toho, že organizácia aplikuje požiadavky normy HACCP ako nástroj pri výrobe bezpečných potravín,
• posilňuje posúdenie organizácie na trhu,
• vylepšuje vzťahy s dodávateľmi, odberateľmi ako aj s úradmi.