ISO 14001

Najnovšie správy

Systém environmentálneho manažérstva – STN EN ISO 14001:2016

Firmy, produkty, služby existujú v tesnej interakcii s prostredím. Environmentálny prístup je čoraz viac očakávaný aj od hospodárskych organizácií.

Prečo aplikujeme Systém environmentálneho manažérstva?
Rozhodujúci vplyv na budúcnosť každého podnikania má schopnosť manažmentu environmentálneho myslenia a riadenia organizácie, dôraz na prevenciu znečisťovania životného prostredia, ochranu životného prostredia, na hospodárne využívanie energií.
Systém environmentálneho manažérstva vytvorený na základe normy ISO 14001 je jedným z nástrojov prevencie.

Čo znamená Systém environmentálneho manažérstva?
Základnou myšlienkou normy je vedomé utvrdzovanie a usmerňovanie toho, aby jednou z priorít pri rozhodovaní manažmentov organizácií bolo životné prostredie a jeho ochrana. Základnou úlohou je kompletné zmapovanie všetkých činností organizácie z hľadiska ochrany životného prostredia.

Prednosti certifikácie Systému environmentálneho manažérstva.
Certifikát EMS je listina vydaná na základe nezávislého odborného posúdenia, ktorá potvrdzuje, že organizácia:
• vykonáva svoju činnosť tak, aby minimalizovala environmentálnu záťaž a znečisťovanie životného prostredia,
• angažuje sa za plnenie legislatívnych požiadaviek,
• z procesného a systémového hľadiska pravidelne preskúmava a rozvíja činnosť a efektívnosť environmentálnych opatrení organizácie.

Certifikovaný systém:
• vylepšuje konkurencieschopnosť, kladne ovplyvňuje externý ako aj interný pohľad na organizáciu, dobré meno a medzinárodné uznanie,
• pomáha predchádzať environmentálnym haváriám, škodám,
• vylepšuje vzťahy v kruhu obchodných partnerov, s úradmi, ako aj medzi spolupracovníkmi organizácie,
• zvyšuje účinnosť a úspešnosť ochrany environmentálnych hodnôt organizácie,
• je dôkazom vhodnej starostlivosti organizácie o životné prostredie,
• je potvrdením dôveryhodného environmentálneho výkonu,
• je spoľahlivým zázemím pre úspešné zvládnutie úradných kontrol.