ISO 22000

Najnovšie správy

Systémy manažérstva bezpečnosti potravín – STN EN ISO 22000:2005

V priemyselne vyspelých štátoch ako aj v rozvojových krajinách narastá počet ochorení spôsobených potravinami, následkom čoho sa potravinová bezpečnosť dostala celosvetovo do stredobodu záujmu.

Čo obsahuje Systém manažérstva bezpečnosti potravín?
Špecifikuje potrebné požiadavky, ktoré v sebe zahrnujú kroky HACCP, požiadavky normy ISO 9001 – Systému manažérstva kvality a definuje tie predpoklady, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečnú výrobu, manipuláciu s potravinami.

Komu odporúčame certifikáciu Systému manažérstva bezpečnosti potravín?
Predstavuje inštruktáž pre každého takého účastníka potravinovej reťaze, ktorý chce vytvoriť a prevádzkovať účinný systém.
Takto poskytuje pomoc:
• priamym účastníkom potravinovej reťaze: výrobcom krmív, poľnohospodárskym producentom, výrobcom a obchodníkom s potravinami, reštauračným zariadeniam a organizáciám zabezpečujúcim skladovanie, prepravu a distribúciu potravín;
• nepriamym účastníkom potravinovej reťaze: napr. výrobcom zariadení potravinárskeho priemyslu a baliaceho materiálu.

Prednosti certifikovaného Systému manažérstva bezpečnosti potravín.
Certifikácia vykonaná prostredníctvom nezávislých audítorov firmy Certop preukazuje, že organizácia:
• je spôsobilá na výrobu bezpečných potravín,
• je schopná bezpečne zaobchádzať s vyrobeným tovarom,
• angažuje sa za potravinovú bezpečnosť,
• vyhovuje domácim a medzinárodným normám.

Certifikovaný systém bezpečnosti potravín:
• je potvrdením toho, že aplikácia požiadaviek normy je nástrojom organizácie pri výrobe bezpečných potravín,
• posilňuje posúdenie organizácie na trhu,
• vylepšuje vzťahy s dodávateľmi, externými a internými odberateľmi ako aj s úradmi,
• znamená uznanie všetkých účastníkov spoločenského a hospodárskeho života,
• zjednocuje požiadavky systému HACCP s požiadavkami normy ISO 9001.