ISO 50001

Najnovšie správy

Certifikácia systémov energetického manažérstva podľa ISO 50001:2011

Norma ISO 50001:2011 „Systémy energetického manažérstva“ bola vydaná 15. Júna 2011.

Dôležitým hľadiskom v živote organizácie je v dnešných dňoch vedomé využívanie zdrojov – vrátene energií. V záujme zachovania a zlepšovania konkurencieschopnosti hrá efektívne hospodárenie s energiami v rozhodovaní manažmentu kľúčovú úlohu.

Norma ISO 50001:2011 bola vytvorená na základe najnovších a najlepších už existujúcich národných noriem a podnetov energetického hospodárstva. Norma definuje požiadavky na zavedenie a neustále zlepšovanie systému energetického hospodárstva a poskytuje usmernenie pre aplikáciu normy.

Zavedenie normy ISO 50001:2011 sa odporúča pre každú organizáciu – nezávisle od veľkosti, odvetvia a zemepisnej polohy. Obzvlášť sa odporúča pre podniky s veľkou energetickou náročnosťou, alebo pre organizácie, ktorých sa priamo týkajú právne predpisy pre emisie skleníkových plynov.

Zavedenie systému riadenia požaduje okrem iného:
• vytvorenie komplexnej energetickej politiky,
• kontinuálne meranie a kontrolu rôznych bodov energetickej spotreby
• konkrétne zadefinovanie cieľov efektívnosti a znižovania
• plán rozvoja a opatrenia
• intenzívne zapojenie manažmentu s cieľom znížiť účty za energie

Zavedený a certifikovaný systém energetického manažérstva napomáha organizácii k neustálemu dodržiavaniu požiadaviek a poskytuje pre zákazníkov a zainteresovaným dôkazy angažovanosti organizácie v záujme účinného a zodpovedného hospodárenia s energiami.