ISO 9001

Najnovšie správy

Systém manažérstva kvality – STN EN ISO 9001:2016

Kvalita a spoľahlivosť je pre všetky organizácie na svetovom trhu životne dôležitá otázka.

Prečo aplikujeme systém manažérstva kvality?
V rámci dobre fungujúceho SMK sa vylepšuje riadenie organizácie, naplánované činnosti sa sprehľadnia, zjednoznačnia sa okruhy zodpovedností a kompetencií, pomer nepodarkov a chybných služieb sa zníži, efektívnosť činnosti organizácie sa zvyšuje.

Čo znamená Systém manažérstva kvality?
Norma popisuje všeobecný model fungovania organizácie, tie všeobecné požiadavky, plnenie ktorých je potrebné pre úspešnú činnosť (efektívnu, s dôverou zákazníka) organizácie.

Prednosti certifikácie Systému manažérstva kvality
Certifikácia vykonaná nezávislými odborníkmi Certop s.r.o. preukazuje, že organizácia:
• vyhovuje domácim a príslušným medzinárodným normám,
• angažuje sa pre plnenie nárokov zákazníkov a legislatívnych požiadaviek,
• pravidelne – zapojením príslušných spolupracovníkov – z hľadiska systému posudzuje a rozvíja chod spoločnosti, efektívnosť jej činnosti.

Certifikovaný systém:
• kladne ovplyvňuje externý ako aj interný pohľad na organizáciu a dobré meno organizácie,
• vylepšuje vzťahy v kruhu obchodných partnerov, s úradmi, ako aj medzi spolupracovníkmi organizácie,
• zvyšuje efektívnosť a úspešnosť práce,
• potvrdzuje spoľahlivosť produktu/služby na svetovom trhu,
• dopomáha manažment k odhaleniu silných a slabých stránok,
• preukazuje angažovanosť manažmentu a celej organizácie pre kvalitu a pre spokojnosť zákazníka

 

Sme akreditovaní SNAS na ISO 9001:2015, rozsah akreditácie nájdete na:

3193-Q-017_20201106_P_CERTOP.pdf