ISO/IEC 27001

Najnovšie správy

Systém manažérstva informačnej bezpečnosti – STN ISO/IEC 27001:2006

V hospodárstve dnešnej vedomostnej spoločnosti tvorí informácia nedoceniteľnú hodnotu. Systém manažérstva informačnej bezpečnosti poskytuje pomoc k tomu, aby organizácie spoznali – doposiaľ neznáme – riziká, nedostatky, chyby, smery možných útokov, aby odhalené a rozpoznané riziká analyzovali, na základe obdržaných výsledkov zaviedli patričné opatrenia a tým zabránili vytvoreniu možných zdrojov strát.

Komu odporúčame certifikáciu Systému manažérstva informačnej bezpečnosti?
• spoločnostiam poskytujúcim služby v oblasti informatiky,
• softvérovým spoločnostiam,
• spoločnostiam poskytujúcim databázové služby,
• spoločnostiam poskytujúcim bezpečnostné služby,
• finančným spoločnostiam,
• spoločnostiam poskytujúcim elektronický obchod,
• spoločnostiam spravujúcim dáta.

Prednosti Systému manažérstva informačnej bezpečnosti
• komplexná ochrana zdrojov organizácie (od prostriedkov, cez použité služby, až po zamestnancov).
• bezpečnosť informácií (dôverná manipulácia s dátami, náležitá dispozícia).
• súlad s inými systémami manažérstva (ISO 9001,ISO 14001).

Certifikovaný Systém manažérstva informačnej bezpečnosti:
• posilňuje a plynulo zvyšuje dôveru k organizácii,
• priebežne znižuje riziká, nebezpečenstvá, straty, súvisiace náklady,
• napomáha k tomu, aby organizácia vyhovela všetkým právnym normám a predpisom vo svojej oblasti pôsobenia.