ISO/TS 16949

Najnovšie správy

Certifikácia manažérskych systémov dodávateľov pre automobilový priemysel – ISO TS 16949:2002

Od organizácií pôsobiacich v reťazci automobilového priemyslu sa očakáva, aby sa adekvátne požiadavkám svojich zákazníkov usilovali v kvalite a spoľahlivosti svojich produktov dosiahnuť nulovú chybovosť. Výrobcovia automobilov (členovia IATF) zjednotením svojich systémových požiadaviek s Medzinárodnou organizáciou pre normalizáciu (ISO) vytvorili v záujme odstránenia viacnásobných certifikácií v roku 2000 spoločne novú normu.

Čo obsahuje norma ISO/TS 16949? 
Táto norma špecifikuje požiadavky potrebné pre vytvorenie účinného funkčného systému na riadenie procesov návrhu a vývoja, výroby, montáže, opráv, s ohľadom aj na špecifické požiadavky zákazníkov, ktoré sú pre zlepšovanie kvality produktov nepostrádateľné.
Takto poskytuje pomoc:
• priamym účastníkom subdodávateľského reťazca: výrobcom komponentov, vývojárom,
• nepriamym účastníkom: napríklad výrobcom obrábacích strojov, výrobcom baliacich materiálov, servisom.

Čo potvrdzuje certifikačný proces vykonaný prostredníctvom firmy Certop?
Certop zabezpečí pre certifikáciu Vašej organizácie najvhodnejšieho odborníka, ktorý v každom roku starostlivo sleduje a potvrdzuje fungovanie systému a adekvátnosť k príslušnej norme. Vzhľadom na spoluprácu s certifikačnou organizáciou Registrar of Standards Holding je certifikát akceptovaný organizáciou IATF (International Automotive Task Force).
Certifikačný postup vykonaný v súčinnosti s nezávislým audítorom potvrdzuje, že:
• činnosť organizácie zodpovedá národným a medzinárodným normám,
• produkt organizácie zodpovedá zákazníckym požiadavkám,
• organizácia sa angažuje za plynulý rozvoj.

Prednosti certifikovaného systému manažérstva dodávateľov pre automobilový priemysel.
Certifikovaný systém manažérstva dodávateľov pre automobilový priemysel:
• je potvrdením toho, že aplikácia požiadaviek normy je nástrojom organizácie,
• vylepšuje produkt a procesy, znižuje chybovosť,
• posilňuje posúdenie organizácie na trhu,
• znižuje počet nezávislých auditov a subdodávateľských auditov príslušných k jednej certifikácii,
• vylepšuje vzťahy s dodávateľmi, externými a internými odberateľmi ako aj s úradmi,
• znamená uznanie všetkých účastníkov spoločenského a hospodárskeho života,
• zjednocuje požiadavky normy ISO 9001 s rôznymi požiadavkami na subdodávateľov.