STN EN 15038:2006

Najnovšie správy

STN EN 15038:2006

Cieľom normy je zadefinovanie systémových požiadaviek na kvalitné preklady poskytované prekladateľskými službami. Je platná pre samotný prekladateľský proces a pre všetky činnosti súvisiace s poskytovanou službou, vrátane zabezpečenia kvality a riadenia projektu. Norma obsahuje úplný popis procesu služby, s tým súvisiaci veľmi podrobný systém požiadaviek pre prekladateľské služby a ich zákazníkov. Norma sa nevzťahuje na tlmočnícke služby.
Norma obsahuje požiadavky na ľudské a technické zdroje, riadenie kvality a projektov, zmluvný rámec a postupy služieb pre prekladateľské služby.
Vysvetlivky pojmov aplikovaných v norme sa nachádzajú v kapitole 2 normy – preštudovanie týchto je veľmi dôležité pre organizácie zavádzajúce systém, nakoľko správna interpretácia definícií vplýva na úspešnosť aplikácie požiadaviek.
Vzhľadom na skutočnosť, že veľká väčšina prekladateľských kancelárií v značnej miere využíva vonkajšie zdroje (napr. externých prekladateľov), kľúčový význam zohráva príslušný postulát normy: „za dodržanie požiadaviek normy zodpovedá poskytovateľ služby aj v tom prípade, ak prekladateľským projektom, alebo jeho časťou poverí tretiu osobu“.
Prekladateľská služba vykonávajúca svoju činnosť na základe normy STN EN 15038:2006 nemusí bezpodmienečne disponovať dokumentáciou zodpovedajúcou požiadavkám normy ISO 9001:2008 (hoci sa odporúča spoločná aplikácia oboch noriem!). norma však zároveň očakáva, aby organizácia disponovala písomnými postupmi pre nižšie uvedené:
• výber osôb s požadovanou kvalifikáciou a potrebnými skúsenosťami pre prekladateľské projekty
(poznámka: odbornú pripravenosť prekladateľov a lektorov norma explicitne reguluje!)
• analýzu a riadenie požiadaviek, analýzu uskutočniteľnosti projektov, prípravu cenových ponúk, uzavieranie zmlúv s obchodnými partnermi, fakturáciu a evidenciu platieb;
• riadenie prekladateľských projektov, udržiavanie kontaktu so zákazníkom počas prekladateľského procesu, kontrolu presnosti a celistvosti poskytovanej služby, ako aj dodržania dohody medzi zákazníkom a poskytovateľom služby.
Popritom norma očakáva, aby poskytovateľ prekladateľských služieb prevádzkoval dokumentovaný systém manažérstva kvality úmerný jeho veľkosti a štruktúre, ktorý minimálne obsahuje:
• deklaráciu cieľov kvality;
• procesy vzťahujúce sa na sledovanie kvality prekladateľských služieb, prípadne ak je to potrebné aj na opravy a nápravné opatrenia po odovzdaní projektu; (rozdiel medzi pojmami „oprava“ a „nápravné opatrenie“ objasňuje norma ISO 9000:2005);
• všetky procesy pre riadenie materiálov a informácií obdržaných od zákazníka.
(poznámka: u organizácií prevádzkujúcich systém manažérstva kvality certifikovaných podľa normy ISO 9001 posledné tri požiadavky sú automaticky splnené.)
V predmete riadenia projektu je veľmi dôležitou požiadavkou normy, aby každý prekladateľský projekt bol dozorovaný projektovým manažérom. Najdôležitejšou požiadavkou v súvislosti s procesom prekladania, respektíve so zabezpečením kvality prekladu je súhrn všetkých očakávaní od systému kontroly prekladov. Norma definuje štyri druhy kontrolných postupov, z ktorých dva sú v každom prípade povinné: korektúra a výstupná kontrola. V prvom prípade sa jedná o jazykovú korektúru, v druhom o zabezpečenie formálnej zhody. Čiže štandardnou činnosťou prekladateľskej služby fungujúcej podľa EN 15038 má byť LEKTOROVANÝ PREKLAD! Ako voliteľný kontrolný postup interpretuje norma ešte pojem kontroly cieľového jazyka a korektúry.